خلوت نور

به بهانه ی پاییز...

 

 به راستی که پاییز زیباست...

 


 

 

سلام- ببخشیدچندروزی سفربودم-راستش رفته بودم به دریا سری بزنم- شمالو

 

 می گم...جاتون خالی-پاییز سرشارازخاطره های کودکی برایم جالب بود- به

 

 جنگل هم سری زدم- وشکوه افسانه ای پادشاه پاییز همیشگی بود...القصه که

 

 برگ های درختان دامن زمین های شمالی و دشت هایش را نوازش می داد-

 

گویی زمین درانتظارسرما را نوازش می دادکه نگران نباش عزیزم به زودی

 

پس سرمای سوزناک زمستانه - بهارمی رسدوشاید همه ی مارا به جاودانگی

 

برساند......راستش همیشه سعی می کنم درفصل پاییز نیزبه شمال و دره های

 

 زیبایش که مملوازانباشت های جامه های درختان است سربزنم...-راستش به

 

انسان شورونشاط زندگی دوباره می دهد ؟!... برای من فقط گرمای تابستان و

 

رنگ های بهارانه....فقط حس انگیزنیست.....به قول خودم-شوکران نیز گلی

 

 زیباست....-آری اگرخوب دقت کنیم وانصاف بدهیم همه ی گل هازیباست...

 

همه چیز زیباست...آری زندگی

 

زیباست..بهارزیباست...تابستان...نورزیباست...روززیباست...اماالحق والانصاف...

 

شب زیبانیست؟!...زمستان رایادکن؛آن سان که تمام جنگل وپهنه ی دشت هاسفید

 

می شودوبه قول محمد کودک خانه  «درآن لحظه (روزبرفی) برروی برف ها

 

 سگ های گله سرهای شان را ازشدت سرما برهم می گذارند وبرای یک دیگر

 

 قصه می گویند...»به راستی - آن لحظات قشنگ نیست؟!-

 

زمستان قشنگ نیست؟!.......به دقت نگاه کن -حالاپاییز-مگرپاییزچه عیبی دارد؟!

 

به راستی که پاییززیباست.

 

نوشته ی فاضلی- تهران پارک وی-شنبه صبح

+ نوشته شده در  شنبه ۲۴ مهر۱۳۸۹ساعت ۸:۲۷ قبل از ظهر  توسط  فاضلی  |